Liebe, Tod und Shönheit

Eung Kwang Lee, baritono
Leonardo Bartelloni, pianoforte

2019-07-30T16:25:57+02:00